Hlavné aktuálne činnosti

Projekt  „Stredisko sociálnej pomoci“ je zameraný na poskytovanie starostlivosti sociálne ťažko prispôsobivým, a tým, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu ocitli v hmotnej alebo inej núdzi:

  • občianska advokácia znevýhodnených skupín obyvateľstva
  • sociálne poradenstvo pre cieľovú skupinu
  • sprostredkovanie odbornej pomoci – zdravotná, sociálna, psychologická, psychiatrická, duchovenská…
  • poskytovanie jedného teplého jedla denne
  • získavanie a následná distribúcia ošatenia, obuvi a predmetov dennej potreby pre núdznych
  • koordinácia predaja časopisu „Nota bene“
  • prevádzka hygienického zariadenia pre ľudí bez domova
  • doučovanie rómskych detí na Spojenej škole internátnej v Leviciach
  • voľnočasové aktivity pre deti z Ladislavovho Dvora
  • poskytovanie odbornej praxe pre študentov UKF Nitra a PaSa Levice

Projekt prebieha s finančnou podporou domácich a zahraničných donorov, Mesta Levice a ďalších miestnych subjektov.