Pracovná terapia

Od novembra 2013 realizujeme pre našich klientov v nízkoprahovom dennom centre pracovnú terapiu pod dohľadom našej sociálnej pracovníčky. Tešíme sa z tejto novej myšlienky a veríme, že sa jej bude dariť a bude sa môcť rozvíjať.
Počas zimných mesiacov sme sa na stredajších pracovných terapiách venovali najmä výrobe látkových rug-rag kobercov, tejto aktivity sa zúčastňovali približne 5 klienti každú stredu, jedna klientka sa venovala pleteniu kobercov každodenne. Táto pani prejavovala o činnosti tohto zamerania veľký záujem, má  vzťah k ručným prácam, rada háčkuje a štrikuje, teda sme jej zabezpečili tiež potrebný materiál a pracovné náčinie, aby sa svojej záľube mala možnosť venovať aj mimo nášho denného centra, a tak prispievať k skvalitneniu využívania svojho času behom dňa. Dali sme jej možnosť vytvárať výrobky využiteľné v našom zariadení (koberce na sedenie pre klientov, rukavice, šále, čiapky pre deti) a dohodli s ňou podmienky a systém odmeňovania formou potravinových balíkov. Ostatní členovia tohto pracovného zoskupenia sa venovali zväčša príprave materiálu, meraniu, strihaniu látok, ktorá je potrebná na výrobu týchto kobercov vo forme množstva pásikov rovnakej hrúbky a úpravy. Mohli sme pozorovať, že klienti vnímajú túto prácu ako pozitívne spestrenie bežného programu dňa a sú pozitívne hodnotení aj zo strany ostatných klientov, ktorí zostali len v úlohe pozorovateľov.

Pre klientov zapájajúcich sa do aktivít sme v záujme motivácie k práci zaviedli systém potravinových odmien.
V projekte pracovnej terapie pre klientov pokračujeme, príchod a letných jarných mesiacov nám dáva nové možnosti ako smerovať túto prácu. Venujeme sa teda prácam na zveľaďovaní areálu nášho centra, klienti sú poverovaní jednotlivými úlohami úpravy záhrady, starostlivosti o rastlinné porasty, ako aj udržiavaním poriadku a upratovacími prácami v okolí výdajne a prístrešku stravovania.
Pracovný tím vytvoril tiež záhradku pre deti, ktorá je súčasťou iného nášhho projektu.